HELE WOORDENLIJST


Hele Werkwoord Onvoltooid verleden tijd VOLTOOID DEELWOORD Nederlands
to be was/were been zijn / worden
to bear bore borne (ver)dragen
to beat beat beaten slaan
to become became become worden
to begin began begun beginnen
to bend bent bent buigen
to bet bet bet zeker weten/wedden
to bind bound bound binden
to bite bit bitten bijten
to bleed bled bled bloeden
to blow blew blown blazen
to break broke broken breken
to bring brought brought brengen
to broadcast broadcast broadcast uitzenden
to build built built bouwen
to burn burnt burnt branden
to burst burst burst barsten
to buy bought bought kopen
to catch caught caught vangen
to choose chose chosen kiezen
to come came come komen
to cost cost cost kosten
to creep crept crept sluipen
to cut cut cut knippen/snijden
to deal dealt dealt handelen/uitdelen
to dig dug dug graven
to do did done doen
to draw drew drawn trekken/tekenen
to drink drank drunk drinken
to drive drove driven rijden
to eat ate eaten eten
to fall fell fallen vallen
to feed fed fed voeden
to feel felt felt (zich) voelen
to fight fought fought ruziemaken
to find found found vinden
to flee fled fled vluchten
to fly flew flown vliegen
to forbid forbade forbidden verbieden
to forecast forecast forecast voorspellen
to forget forgot forgotten vergeten
to forgive forgave forgiven vergeven
to freeze froze frozen (be)vriezen
to get got got krijgen/worden
to give gave given geven
to go went gone gaan
to grow grew grown groeien
to hang hung hung (op)hangen
to have had had hebben
to hide hid hidden verbergen
to hit hit hit slaan/raken
to hold held held (vast)houden
to hurt hurt hurt verwonden/pijn doen
to keep kept kept houden
to know knew known kennen/weten
to lay laid laid leggen
to lead led led leiden
to leave left left (ver)laten
to lend lent lent lenen (aan)
to let let let laten
to lie lay lain liggen
to light lit lit verlichten
to lose lost lost verliezen
to make made made maken
to mean meant meant bedoelen
to meet met met ontmoeten
to pay paid paid betalen
to put put put plaatsen/zetten
to read read read lezen
to ride rode ridden rijden
to ring rang rung bellen
to rise rose risen rijzen/opgaan
to run ran run (hard)lopen
to say said said zeggen
to see saw seen zien
to seek sought sought zoeken/trachten
to sell sold sold verkopen
to send sent sent zenden
to set set set zetten
to shake shook shaken schudden
to shine shone shone schijnen
to shoot shot shot schieten
to show showed shown tonen
to shut shut shut sluiten
to sing sang sung zingen
to sink sank sunk zinken
to sit sat sat zitten
to sleep slept slept slapen
to smell smelt smelt ruiken
to speak spoke spoken spreken
to spend spent spent uitgeven
to split split split Uiteengaan
to spread spread spread verspreiden
to stand stood stood staan
to steal stole stolen stelen/sluipen
to stick stuck stuck plakken/vastzitten
to stink stank stunk stinken
to strike struck struck slaan/opvallen
to swear swore sworn zweren/vloeken
to sweep swept swept vegen
to swim swam swum zwemmen
to swing swung swung zwaaien
to take took taken nemen
to teach taught taught lesgeven
to tear tore torn scheuren
to tell told told vertelen
to think thought thought denken
to throw threw thrown werpen
to understand understood understood begrijpen
to wake woke woken wekken
to wear wore worn dragen/slijten
to win won won winnen
to write wrote written schrijven